விழிகள் திறக்கட்டும் விரல் நனையட்டும் - ஜான் பிரிட்டோ

 விழிகள் திறக்கட்டும் விரல் நனையட்டும்

ஜான் பிரிட்டோ - திருச்சி


tpuypy; ik gLk;Kd; tpopfs; jpwf;fl;Lk;

kwe;Jk; $l kwf;fhky; ,it kdk; epw;fl;Lk;.


tpuy;ePl;Lk; mf;fdk; tapw;wpy; grptul;Lk;

NrhWNghLk; nja;tq;fs; epidtpy; Gfl;Lk;

CUf;Nf cioj;J cz;bnfhLj;J mtd; kl;Lk;

jd;kyk; cz;l Nghuhl;lk; neQ;rpUf;fl;Lk;


tpirg;glFfsidj;Jk; tpLjiy ngwl;Lk;

fiuNahu kPdtd; rpW xsp ghh;f;fl;Lk;

tpiythrp cah;T tpz;ntsp Nehf;fhjpUf;fl;Lk;

ngl;Nuhy; gak; tz;bf;fdit fisf;fhjpUf;fl;Lk;


epythuha;r;rp xU Xuk; xJq;fl;Lk;

epjpfs; nfhQ;rk; grpfs; Nghf;fl;Lk;

ejpfs; ,dpNaDk; ePhpid ghh;f;fl;Lk;

ehjpaj;j ney;tay;fs; kPz;Lk; G+f;fl;Lk;


thpfshy; kdpjd; mhpf;fg;glhkypUf;fl;Lk;

kwjpahy; khDl%is khpf;fg;glhkypUf;fl;Lk;

kz;Zk; kuGk; kWf;fg;glhkypUf;fl;Lk;

tsKk; eyKk; mopf;fg;glhkypUf;fl;Lk;


Kjypy; fy;tp ew;fy;tpia ngwl;Lk;

itj;jpa tp~g;ghPl;irfs; mbNahL xopal;Lk;

ghlg;Gj;jfj;jpd; ,uz;L kjpg;ngz; tpl;Lk;

,ay;G tho;Tf;Fk; kf;fshl;rp tul;Lk;


Clfq;fs; rpwpNjDk; cz;ikfs; Ngrl;Lk;

jpdj;jiyg;Gr;nra;jpfs; Xa;e;J Nghfl;Lk;

fhty; nja;tq;fs; flikjid mwpal;Lk;

ePjpNjtijfs; fz;jpwe;J ePjp $wl;Lk;


kjk; vDk; rhjpaJ mwNt xopal;Lk;

kjq;fs; vDk; rkj;Jtk; mJ nropf;fl;Lk;

xw;iwj;jpzpg;G vjhfpDk; nghRq;fl;Lk;

gz;Kf ed;ik vJthfpDk; Gyq;fl;Lk;


chpikg;gpr;ir vDk; mtyk; Kbal;Lk;

Fuy;tisfs; nfhQ;rk; Xa;T vLf;fl;Lk;

NjitjUk; njspTU jiyik fpilf;fl;Lk;

njUg;Nghuhl;lq;fs; ,dp kiwe;J Nghfl;Lk;


tplhKaw;rpNahL ,k;Kiw Kaw;rp nra;Nthk;

tpopj;Jf;nfhz;L tpuy;Gul;rp nra;Nthk;!

விரும்பிப் படிக்கப்பட்டவைகள்

ஆன்மிக மலர் - ஜூன் - 2021

  ஆன்மிக மலர் - ஜூன் - 2021   தரவிறக்கம் / DOWNLOAD